μικροδιαχωρισμοί στην πόλη

Το πρόγραμμα

Ο στόχος τους ερευνητικού προγράμματος ISTOPOL είναι διττός. Πιο συγκεκριμένα στόχος του προγράμματος είναι να εισάγει μια νέα προσέγγιση για τη διερεύνηση του διαχωρισμού εντός των πολυκατοικιών της Αθήνας αλλά και να συμβάλει στη διεθνή συζήτηση για τον αστικό διαχωρισμό Η έρευνα για τον διαχωρισμό μέχρι τώρα βασίζεται αποκλειστικά στις μακροσκοπικές αναλύσεις δεδομένων που προέρχονται από απογραφές και μεγάλες έρευνες. Στo ISTOPOL αναδεικνύουμε την αξία των ποσοτικών αναλύσεων εστιάζοντας στη λογική συγκεκριμένων περιπτώσεων μελέτης. Στόχος είναι να δημιουργήσουμε μια κοινωνική τυπολογία ως προς τις μορφές και τη θέση (στη μικρή κλίμακα αλλά και σε επίπεδο γειτονιάς) των διαμερισμάτων. Αυτός ο στόχος δεν μπορούσε να επιτευχθεί μέσω της μακροσκοπικής ανάλυσης (ανάλυση δεδομένων μεγάλων ερευνών).

Η δεύτερη καινοτόμα διάσταση του προγράμματος σχετίζεται με τη συμβολή της στη διεθνή βιβλιογραφία για τον αστικό διαχωρισμό. Η Αστική Κοινωνιολογία και η Αστική Κοινωνική Γεωγραφία έχει παραδοσιακά δώσει σχεδόν αποκλειστικά έμφαση στον διαχωρισμό σε επίπεδο γειτονιάς ενώ είτε δεν μελετά σε λεπτομέρεια είτε παραμελεί εντελώς την μελέτη του διαχωρισμού στη μικροκλίμακα. Μέλη της ερευνητικής ομάδας έχουν παράξει ερευνητικό έργο τα τελευταία 20 χρόνια σχετικά με τον μικρό διαχωρισμό στις πολυκατοικίες της Αθήνας. Το έργο αυτό ενέπνευσε και άλλους ερευνητές να παράξουν παρόμοιες εργασίες σε άλλες πόλεις.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προγράμματος μπορεί να συνοψιστούν σε δύο μέρη. Το πρώτο αφορά τον αντίκτυπό του στην έρευνα για τον αστικό διαχωρισμό. Αυτός ο αντίκτυπος αναμένεται να είναι σημαντικός επειδή το έργο θα συμπληρώσει την ανάλυση του μικροδιαχωρισμού σε μια πόλη όπου ο κοινωνικός διαχωρισμός, σε στενή χωρική εγγύτητα, είναι ιδιαίτερα εκτεταμένος. Επιπλέον, αυτό το έργο θα ενθαρρύνει την δημιουργία παρόμοιων ερευνητικών προσπαθειών σε διαφορετικά αστικά πλαίσια. Μια πολύ θετική ένδειξη προς αυτή την κατεύθυνση είναι ότι υπάρχει ήδη μια συμφωνία με έναν εκδοτικό οίκο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, για έναν τόμο, που επιμελούνται δύο μέλη της ερευνητικής ομάδας, στα κεφάλαια του οποίου αναλύονται οι διαδικασίες μικροδιαχωρισμού σε 20 πόλεις της Ευρώπης, της Λατινικής Αμερικής, της Ανατολικής Ασίας και της Μέσης Ανατολής. Το κεφάλαιο για την Αθήνα για το οποίο τα υπόλοιπα μέλη της ερευνητικής ομάδας προετοιμάζουν τη συγγραφή του, θα βασιστεί κυρίως στην εργασία που έχει πραγματοποιηθεί σε αυτό το πρόγραμμα. Το δεύτερο μέρος σχετίζεται με το κοινωνικό αντίκτυπο. Το ISTOPOL θα συμβάλει στην βελτίωση της κατανόησης του τρόπου με τον οποίο η πρόσβαση στη στέγαση έχει αλλάξει σε μεγάλο μέρος της πόλης, όπου οι πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού είναι συγκεντρωμένες. Μια ειδική έκθεση, που είναι ένα από τα παραδοτέα αυτού του προγράμματος, και αφορά στην ανάλυση του διαχωρισμού και των πολιτικών στέγασης θα παρέχει προτεινόμενες κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση πραγματικών και πιθανών προβλημάτων σε αυτό το πεδίο.