μικροδιαχωρισμοί στην πόλη

Εκθέσεις

Έκθεση 1: Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου

Η ενδιάμεση έκθεση κατατέθηκε στο τέλος του πρώτου έτους υλοποίησης του Ερευνητικού Προγράμματος. Περιλαμβάνει την λεπτομερή παράθεση της εξέλιξης των Ενοτήτων Εργασίας, των Παραδοτέων, των Οροσήμων και των Ρίσκων που αντιμετώπισε η Ερευνητική Ομάδα κατά τα έτη 2020-2021. Η ενδιάμεση έκθεση περιλαμβάνει ακόμα τις δράσεις διάχυσης, δημοσιότητας, και αντικτύπου του έργου.